SODDISFARE

ul. Konarska 90

32-031 Konary/Małopolska

 

mob.:+48 782 754 566

 

office@pack.info.pl

biuro@soddisfare.pl

 

www.pack.info.pl

 

 

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Zbiór zasad dystrybucji i dostaw naszych usług i asortymentu

 

z dnia 01 Stycznia  2021

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, zwane dalej OWSiD, regulują zasady prowadzenia sprzedaży oraz realizacji zamówień. Przyjęcie OWSiD przez Kupującego przy złożeniu pierwszego zamówienia uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień, dostaw i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści. OWSiD stanowią integralną część każdego zamówienia oraz Oferty, przy czym Sprzedający udostępnia aktualną treść OWSiD Kupującemu także w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego, jak również w postaci elektronicznej na swojej stronie internetowej www.pack.info.pl.

 

Definicje

 

Sprzedający– SODDISFARE Olga Fronczak z siedzibą ul. Konarska 90, 32-031 Konary / Małopolska / Polska. NIP: 8551459997, REG.: 121145383.

PACK SOLUTIONS jest marką marketingową należącą do Firmy SODDISFARE

 

Kupującyosoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, będące drugą stroną umowy sprzedaży.

 

Strony – Sprzedający i Kupujący.

 

Towar/Usługa – produkty/usługi oferowane przez Sprzedającego a także będące przedmiotem transakcji handlowej pomiędzy Stronami.

 

Zamówienie – skierowana do Sprzedającego przez Kupującego oferta dotycząca nabycia towarów na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym OWSiD.

 

Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – oświadczenie Sprzedającego zawierające odpowiedź na zamówienie, definiujące ostateczne warunki handlowe transakcji.

 

Umowa – umowa sprzedaży towarów i/lub świadczenia usług zawierana między Sprzedającym a Kupującym, przy czym szczególne warunki handlowe definiowane będą każdorazowo w ofercie oraz druku zamówienia, zaś niniejsze postanowienia OWSiD są wiążące w dalszej kolejności;

 

Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona dotknięta działaniem siły wyższej nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego, a którymi są w szczególności: warunki atmosferyczne, problemy na drodze, czy problemy z maszyną produkcyjną. (zdarzenia związane
z działaniami sił przyrody - np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie, związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości - zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne lub z działaniem władzy państwowej - zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, ale też np. wywłaszczenie.)

 

Opakowanie – forma zabezpieczenia towaru, która w zależności od zamówienia przybiera postać palety, przekładki, kartonu, płachetki, narożnika, folii stretch, worka foliowego, worka, kratownicy.

 

Dane tele-adresowe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Ogólne warunki współpracy

 

 1. Relacje handlowe między stronami kształtowane są wyłącznie na podstawie niniejszych OWSiD oraz dokumentów wskazanych w ich treści.

 2. Dla celów interpretacji zawartej między Stronami umowy, Strony ustalają hierarchię dokumentów, składających się na łączący je stosunek zobowiązaniowy, w ten sposób, że pierwszeństwo mają ustalenia zawarte w indywidualnym Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedającego, Ofercie, a następnie warunki określone w niniejszym OWSiD.

 3. OWSiD stosuje się do wszelkich umów, których przedmiotem jest skuteczne nabycie towaru zamówionego przez Kupującego, w tym również do wszelkich czynności poprzedzających zawarcie takich umów i/lub świadczenia usług.

 4. OWSiD obowiązują przez cały okres trwania umowy dostawy, w tym również do wszelkich czynności poprzedzających zawarcie takich umów i/lub świadczenia usług.

 5. Jeżeli zamówienie Kupującego zawiera zapis niezgodny lub wykluczający którekolwiek z postanowień OWSiD, zapis ten jest nieważny, w tym wypadku należy w miejsce tego zapisu stosować najbardziej zbliżony zapis regulacji zawartej w OWSiD.

 6. W przypadku konieczności zastosowania wzorca umowy Kupującego do poszczególnego Zamówienia, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, o ile Sprzedający wyrazi na nie zgodę oraz w przypadku, gdy nie są sprzeczne z niniejszym OWSiD.                                                                                                

II. Materiały informacyjne

 

Etykiety na towarach oraz materiały promocyjno-reklamowe (zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej) nie stanowią oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych oraz nie przedstawiają specyfikacji technicznej Towarów i bieżących stanów magazynowych.

 

III. Tryb zawarcia umowy

 

1. Oferta kierowana do Kupującego sporządzana jest na podstawie i z poniższymi zapisami OWSiD.

2. O ile Sprzedający nie zastrzegł inaczej, oferta cenowa, co do zasady, ważna jest przez okres 30 dni od daty jej skutecznego złożenia Kupującemu przez Sprzedającego.

3. Proponowana przez Sprzedającego oferta cenowa nie zawiera kosztów transportu (chyba, że w ofercie wskazano inaczej) a także żądanych ewentualnie przez Kupującego certyfikatów, atestów, sterylizacji, badań i konfekcjonowania towarów, które to koszty zostaną naliczone dodatkowo.

4. Tryb zawarcia umowy polega na złożeniu przez Kupującego pisemnego zamówienia a następnie jego potwierdzenia na druku F/04/8.2/01-ISO 9001 dostarczonego przez Sprzedającego w formie pisemnego Potwierdzenia zamówienia.

5. Kupujący składa Zamówienie za pośrednictwem:

a) korespondencji elektronicznej,

6. Złożenie Zamówienia oznacza, że Kupujący przyjął do wiadomości i akceptuje warunki OWSiD.

7. Zamówienie składane przez Kupującego składa się z następujących elementów:

a) wypełnienie karty informacyjnej na druku F.01/8.2/01-ISO 9001

b) wypełnienie karty zapotrzebowania na druku F.02/8.2/01-ISO 9001

c) wypełnienie akceptacji projektu wraz z odesłanym, zaakceptowanym wzorem na druku F.04/8.2/01-ISO 9001

d) wypełnienie karty rezerwacji asortymentu na druku F.06/8.2/01-ISO 9001

8. W razie zmiany danych Kupującego, tj. nazwy firmy, adresu, danych wspólników oraz osób reprezentujących firmę i posiadających uprawnienia do składania oświadczeń względem firmy, Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowego, nie później niż w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany, powiadomienia o tym Sprzedającego w sposób przewidziany dla składania zamówienia.

9. Obowiązek wynikający z treści pkt. III ppkt. 7 lit. d OWSiD, nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają ze Sprzedającym w stałych stosunkach handlowych.

10. Zamówienie złożone przez Kupującego nie jest wiążące dla Sprzedającego, zaś w przypadku braku odpowiedzi Sprzedającego na złożone Zamówienie wykluczona jest możliwość milczącego przyjęcia zamówienia.

11. Oświadczenie Sprzedającego zawierające Przyjęcie Zamówienia przesyłane jest Kupującemu w formie przewidzianej w pkt. III pkt. 5 lit. a OWSiD, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu prawidłowo złożonego Zamówienia oraz wpłaty ustalonej na ofercie przez Kupującego.

12. Przez prawidłowe złożenie zamówienia rozumie się zamówienie uzupełnione o wszelkie informacje oraz dokumenty, w szczególności wskazane w pkt. III ppkt. 7 lit. a-d, o które w toku zawierania umowy poprosi Sprzedający.

13. Pisemne Potwierdzenie Zamówienia składa się na druku F.04/8.2/01-ISO 9001

14. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, w tym również zawierające dane odmienne od zawartych we wcześniejszym zamówieniu Kupującego, Sprzedający uważać będzie za wiążące dla niego, w tym zaakceptowane przez Kupującego, jeśli w terminie do 3 dni roboczych od ich wysłania Kupujący nie zgłosi zastrzeżeń co do jego treści.

15. Termin realizacji zamówienia wynika z treści Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

16. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas usunięcia przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w realizacji zamówienia, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i wyznaczy nowym terminie realizacji zamówienia.

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Kupującemu nie przysługują wówczas żadne roszczenia odszkodowawcze.

18. Zamówienia realizowane są w ilościach stanowiących wielokrotność opakowań.

19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyny, jednocześnie wyłączone są jakiekolwiek roszczenia Kupującego z tego tytułu.

20. Sprzedający oświadcza o braku możliwości zwrotu oraz wycofania zamówienia produkcyjnego w trakcie jego realizacji. Odstąpienie od umowy przez kupującego spowoduje naliczenie opłat na kupującego związanych z utylizacją oraz sumą wartości brutto nieodebranego wyrobu. Zgodnie z zapisem na zamówieniu druk F.04/8.2/01-ISO 9001

 

IV. Warunki płatności

 

A) DOKUMENT SPRZEDAŻY

 

 1. Każda sprzedaż dokumentowana jest Fakturą VAT.

 2. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia Faktury VAT bez podpisu Kupującego oraz przesyłanie ich drogą elektroniczną.

 3. Kupujący zapłaci za towar i/lub usługę, cenę wskazaną na fakturze VAT.

 4. Kupujący ponosi koszty wszelkich podatków, ceł i innych opłat, które zobowiązany jest zapłacić przy odbiorze dostawy, chyba że Sprzedający zobowiązał się na piśmie do przejęcia na siebie takich kosztów.

 5. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, koszt palet lub dodatkowego opakowania ujęty jest na fakturze.

 6. Wszelkie koszty transportu pokrywa Kupujący chyba, że oznaczono inaczej w ofercie

 

B) PŁATNOŚCI

 

 1. Po złożeniu zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty faktury pro formy, wystawionej przez Sprzedającego w określonych proporcjach przedstawionych na ofercie.

 2. Datą wykonania świadczeń pieniężnych Kupującego jest data uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

 3. W przypadku przedpłaty, datą rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest data wpływu przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.

 4. W przypadku odmowy zapłaty przedpłaty przez Kupującego, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy oraz domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym również szkody z tytułu utraconych korzyści.

 5. Kupujący może wnioskować o odroczenie terminu płatności dla składanych przez siebie zamówień, po uprzednim dostarczeniu dokumentów finansowych, które wskaże Sprzedający (np. bilans zysków i strat za bieżący okres i/lub poprzedni rok lub sprawozdanie, opinię bankową itp.), jeśli Dostawca Sprzedawcy dopuszcza taką możliwość

 6. Składając zamówienie, Kupujący, potwierdza swoją zdolność płatniczą.

 7. Wpłaty dokonywane przez Kupującego Sprzedający zaliczyć może na poczet faktur najwcześniej wymagalnych.

 8. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, przyjmuje się że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług według obowiązujących w danym czasie stawek (w szczególności VAT).                                                        

C) ZMIANY CEN

 

W sytuacji gdy, po uzgodnieniu cen lub złożeniu zamówienia, wystąpią następujące zmiany, w postaci:

- zwiększenia kosztów produkcji, m.in. surowca (wzrost o więcej niż 5 % według indeksacji Platts), energii, - wydłużenia czasu cyklu produkcji,

- zmniejszenia wydajności formy lub maszyny,

- wprowadzenia lub zmiany wysokości jakiejkolwiek opłaty importowej lub innej związanej
z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatku lub jakiegokolwiek innego obciążenia publicznoprawnego,
- zmiany kursu walut,

Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego skorygowania ceny zawartej w ofercie
lub w zawartej pomiędzy stronami umowy, odpowiednio do zaistniałej zmiany, nawet jeśli możliwość ta nie została uwzględniona w umowie pomiędzy Stronami.

D) DODATKOWE KOSZTY

 

 1. Próby kolorystyczne, materiałowe oraz asortymentu, którego Sprzedający nie posiada na magazynie, wykonywane na rzecz Kupującego, są odpłatne. Koszt próby ustalany jest każdorazowo na zapytanie Kupującego. W przypadku gdy Kupujący zdecyduje się na zakup danego produktu Sprzedający naliczy rabat do wysokości kosztów poniesionych na ww. próbę, jeśli Dostawca kupującego taką formę rozliczenia dopuszcza. W sytuacji zlecenia kilku prób, rabat udzielany jest na tę próbę, której produkt finalny stanowi przedmiot zamówienia.

 

V. Uprawnienia sprzedającego. Kary umowne

 

A) ODBIÓR TOWARU

 

 1. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego, odbioru towaru w ustalonym terminie, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny oraz innych opłat wskazanych na fakturze VAT, w tym m.in. wszelkich opłat publicznoprawnych oraz transportu, magazynowania i opakowania, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.

 2. Nieodebranie towaru po upływie 3 dni od umówionego terminu odbioru może spowodować naliczenie opłat za magazynowanie według taryfikatora Dostawcy za każdą paletę za każdy rozpoczęty dzień.

 3. W przypadku dostawy za pośrednictwem firm spedycyjnych Sprzedawcy oraz firm spedycyjnych Kupującego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy Kupujący nie posiada odpowiednio przygotowanego podjazdu do rozładunku lub nie wskaże na piśmie Sprzedającemu dodatkowych utrudnień związanych z podjazdem, rozładunkiem lub dobraniem odpowiedniego auta do zamówionego towaru.                                                                                                                                

B) ZAPŁATA NALEŻNOŚCI

 

 1. W przypadku, gdy płatność wynikająca z faktury, nie zostanie zrealizowana w terminie, a także po upływie terminu na udzielenie określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności, Sprzedający ma prawo do:

a) odstąpienia od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań.

b) zmagazynowania Towaru w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego

c) wstrzymania realizacji zamówienia do momentu zapłaty zaległych płatności, czego konsekwencją jest odpowiednie wydłużenie terminu realizacji dostawy lub wykonania świadczenia,

d) jednostronnego nadania rygoru natychmiastowej wymagalności wszelkim należnościom wynikającym z wystawionych Kupującemu faktur VAT,

e) naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości aktualnej stopy odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności, wystawienia i wysłania do Kupującego noty odsetkowej,

Zastosowanie jednego z ww. uprawnień nie wyłącza zastosowania pozostałych wyżej wymienionych.

 1. W przypadku gdy prowadzona jest przeciwko Kupującemu egzekucja sądowa, postępowanie upadłościowe lub Sprzedający ma wątpliwości co do zdolności płatniczych Kupującego, Sprzedający ma prawo do:

a) natychmiastowego żądania zapłaty wszystkich należności niezależnie od ich terminów płatności;

b) wstrzymania wszystkich dostaw nie realizowanych i wstrzymania realizacji dalszych dostaw do czasu uzyskania przedpłaty za całość zamówionego/zakupionego towaru/usługi.

 

VI. Pakowanie, warunki przechowywania oraz termin przydatności towaru

 

 1. Przed użyciem opakowań do produkcji zaleca się przeprowadzić proces mycia / dezynfekcji opakowań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej. Wynika to z zagrożeń bezpieczeństwa opakowań w trakcie procesu transportu i przygotowania do produkcji. Klient decydując o użyciu opakowań bez przeprowadzenia wcześniejszego mycia / dezynfekcji opakowań ponosi odpowiedzialność za potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa dla produktów. Firma SODDISFARE nie odpowiada za powstałe niezgodności spowodowane nie stosowaniem się do zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej.

 2. Jeśli strony nie uzgodnią inaczej, standardowy sposób pakowania przewiduje ułożenie towaru na kartonowych przekładkach (zwanych też tackami), na odpłatnych paletach w zależności od oferty, całość owinięta folią stretch lub folią termokurczliwą w zależności od pakowanego asortymentu. W ramach osobnych ustaleń i za dopłatą możliwe jest inne pakowanie towaru: np. dodatkowe zabezpieczenie asortymentu kratownicami kartonowymi w przypadku  palet narożnikami tekturowymi; pakowanie w pudła kartonowe luzem lub układane itp.
  Za dopłatą istnieje możliwość zmiany sposobu pakowania. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podjęcia jednostronnej decyzji o konieczności dodatkowego zabezpieczenia towaru i odpowiednimi kosztami obciążyć Kupującego.

 3. Towar powinien być przechowywany w następujących warunkach:

- w miejscu zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem oraz czynnikami zewnętrznymi,

- w miejscu suchym, przewiewnym, z wyeliminowanym dostępem promieni słonecznych o temperaturze powyżej 0°C i poniżej 35°C .

 1. Termin przydatności towaru wynosi 3 lata  w zależności od oferty pod warunkiem przechowywania zgodnie z w/w warunkami.

 2. Przechowywanie towaru w warunkach sprzecznych z wymienionymi w pkt. VI ppkt 3 OWSiD powoduje utratę prawa do reklamacji towaru.                                  

VII. Anulowanie oraz zmiana zamówienia

 

 1. Zmiana zamówienia przez Kupującego wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.

 2. Wniosek Kupującego przerywa bieg terminu realizacji zamówienia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany zamówienia, termin dla dostarczenia towaru biegnie dalej od momentu pisemnego potwierdzenia zmiany zamówienia przez Sprzedającego. 

 3. Brak możliwości wycofania oraz zwrotu zamówienia produkcyjnego. Odstąpienie od umowy spowoduje naliczenie opłat na Kupującego związanych z utylizacją oraz sumą wartości brutto nieodebranego towaru.                                                                                                                               

VIII. Prawo własności

 

 1. Wszystkie projekty, rysunki, modele, ryciny, zdjęcia itp. pozostają własnością Sprzedającego/Dostawców.

 2. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia na własny koszt czy wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, eksport, import, bądź jakakolwiek inna forma korzystania z produktów dostarczonych przez Sprzedającego, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, a w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej lub odpowiedzialności w ramach rękojmi za wady prawne dostarczonych towarów w przypadku, gdy okaże się, że wykorzystywanie towarów dostarczonych Kupującemu przez Sprzedającego skutkuje naruszeniem praw własności intelektualnej osób trzecich.

 4. W przypadku skierowania przeciwko Sprzedającemu roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, w związku z wykonaniem umowy sprzedaży zawartej z Kupującym, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód powstałych w majątku Sprzedającego, w związku z roszczeniami skierowanymi przeciwko Sprzedającemu przez osoby trzecie, w tym w szczególności kwot uiszczonych jako odszkodowanie lub z tytułu zwrotu bezprawnie uzyskanych korzyści oraz wszelkich innych kosztów, w tym kosztów procesu tj. kosztów sądowych oraz wynagrodzenia pełnomocnika, a także kosztów postępowania egzekucyjnego.                                          

IX. Formy i oprzyrządowanie

 

 1. Formy oraz oprzyrządowanie stanowią własność Sprzedającego. Dopuszcza się możliwość przeniesienia na Kupującego własności form lub oprzyrządowania, wykorzystywanego przy produkcji opakowań przez Sprzedającego, po uregulowaniu przez Kupującego całości należności za formy lub oprzyrządowanie,
  z wyłączeniem wkładek oraz płyt, stanowiących własność Dostawców Sprzedającego i nie podlegających sprzedaży.

 2. Formy, za które należność nie została uregulowana w pełnej wysokości, pozostają własnością Sprzedającego.

 3. Warunki zapłaty za formy strony ustalą indywidualnie.                                

X. Reklamacje

 

 1. Procedura Reklamacji uregulowana w niniejszych OWSiD stanowi umowną modyfikację odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, uregulowanej przez przepisy Kodeksu Cywilnego i jest jedynym źródłem uprawnień Kupującego w zakresie reklamacji towaru. Uprawnienia Klienta oraz odpowiadające im obowiązki uregulowane zostały w sposób wyczerpujący. Strony tym samym wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów.

 2. Wniesienie do sądu lub sądu polubownego pozwu lub wniosku, którego przedmiotem są roszczenia z tytułu wad towaru, przed datą wyczerpania niniejszej procedury reklamacyjnej, traktowane będzie jako roszczenie przedwczesne.

 3. Kupujący jest uprawniony do zareklamowania towaru, pod warunkiem że dokona jego dokładnej kontroli w momencie odbioru/dostawy i zawiadomi Sprzedającego o:

a) wszelkich brakach ilościowych w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru towaru;

b) wszelkich wadach jakościowych w terminie 30 dni od daty odbioru towaru;

c) niezgodności towaru z zamówieniem w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru towaru. (rodzaj butelki, pojemność, kolor, rodzaj gwintu i gramatura).

 1. Zawiadomienie Sprzedającego odbywa się poprzez kontakt z opiekunem handlowym Sprzedawcy, oraz przesłanie, w terminie zakreślonym pkt. X ppkt 3 lit. a-c OWSiD, za pośrednictwem poczty e-mail, pisemnie na adres siedziby Sprzedającego poprawnie wypełnionego Formularza Reklamacji otrzymanego od opiekuna. Formularze obce nie są akceptowane oraz nie rozpoczynają procesu reklamacji.

 2. Do zawiadomienia Kupujący zobowiązany jest dołączyć próbki wadliwych towarów wraz z etykietami.

 3. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

 4. Niedotrzymanie terminów i warunków reklamacji, zawartych w niniejszych OWSiD, skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń Kupującego z tytułu reklamacji.

 5. W przypadku dostaw przez Sprzedającego lub przewoźnika, fakt niezgodności ilościowej lub stwierdzenie uszkodzenia towaru musi zostać odnotowany i poświadczony w liście przewozowym oraz podpisany przez kierowcę i osobę przejmującą dostarczone towary a następnie zgłoszony Sprzedającemu najpóźniej
  w następnym dniu roboczym po odebraniu towaru. W przypadku braku takiego wpisu w liście przewozowym, reklamacje ilościowe oraz jakościowe nie zostaną rozpatrzone.

 6. Termin do rozpatrzenia prawidłowo złożonej reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia jej zarejestrowania przez Sprzedającego.

 7. Przez prawidłowe złożenie reklamacji rozumie się reklamację uzupełnioną o wszelkie informacje na druku Sprzedającego F.05/8.2/01-ISO 9001 oraz dokumenty, o które zawnioskuje Sprzedający.

 8. Brak odpowiedzi Sprzedającego na reklamację w zakreślonym wyżej terminie nie jest równoznaczne z jej milczącym uznaniem.

 9. W toku reklamacji Kupujący ma obowiązek:

- udostępnić Sprzedającemu próbki reklamowanego towaru, niezbędne do przeprowadzenia ekspertyz,

- umożliwić zbadanie zachowania się towaru w trakcie i w miejscu jego przetwarzania,

- przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki lub warunków, w których towar został użyty.

 1. Na decyzję Opiekuna Handlowego oddalającą lub uwzględniającą reklamację, Kupującemu przysługuje odwołanie do Dyrektora Operacyjnego. Termin na rozpatrzenie odwołania od decyzji Opiekuna Handlowego wynosi 14 dni od jego otrzymania. Brak sprzeciwu ze strony Kupującego w ciągu 3 dni od jej wysłania oznacza przyjęcie decyzji Sprzedającego bez zastrzeżeń.

 2. W przypadku wystąpienia konieczności sprawdzenia faktów związanych z wadą towaru, w szczególności konieczności poddania towaru ekspertyzie, konieczności sprawdzenia stanu towaru, sposobu jego przechowywania lub przetwarzania itp. a także odbycia spotkania z udziałem Kupującego bądź osób trzecich, termin procedury reklamacyjnej może ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 60 dni. Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego, podając przyczynę przedłużenia procedury reklamacyjnej oraz nowy termin jej zakończenia.

 3. Odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWSiD, nigdy zaś nie obejmuje odszkodowania pieniężnego. W szczególności, wobec udzielenia Kupującemu powyższej gwarancji nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w przypadku umyślnego działania bądź też rażącego zaniedbania. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty wtórne, w szczególności za utracone korzyści.

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość towaru, jeśli użyty został niezgodnie z jego przeznaczeniem, a Kupujący nie przestrzegał zaleceń zamieszczonych na etykiecie/ofercie/OWSiD/dostarczonej dokumentacji.

 6. Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest, na podstawie otrzymanych wzorów, do przeprowadzenia we własnym zakresie testów pod kątem konfekcjonowania produktów do opakowania PET, SZKŁO, ALUMINIUM, GLASSPOLYMER, GDPE, PP, PCR oraz dopasowania zamknięcia i sprawdzenia możliwości etykietowania. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na zakup Towaru bez uprzedniego zaakceptowania próbek a towar nie spełni jego oczekiwań, Kupujący nie ma prawa do jego reklamacji/zwrotu.

 7. Przedmiotem reklamacji nie mogą być butelki barwione/zdobione, zdobienia butelek dla których Kupujący nie dostarczył wzorów wybarwienia lub dla których na wniosek Kupującego wzór wybarwienia nie został wykonany przez Sprzedającego.

 8. Ze względu na specyfikę produktu i produkcji dopuszcza się:

a) dostarczenie zamówienia w ilości powiększonej lub pomniejszonej o maksymalnie 10 % zamówionego towaru w skali całego zamówienia i uznaje się je wówczas za zrealizowane zgodnie z zamówieniem. Sprzedający wystawia wówczas fakturę na rzeczywistą ilość dostarczonego towaru.

b) dostarczenie zamówienia zawierającego do 0,5% wadliwego towaru.

c) tolerancję dla dostawy w wysokości pomniejszonej o nie więcej niż 1 % w skali zamówienia i w takim wypadku uznaje się je za prawidłowo zrealizowane.

d) tolerancję dla dostawy towarów zdobionych (dekorowanych) w wysokości pomniejszonej o nie więcej niż 2,5 % w skali zamówienia i w takim wypadku uznaje się je za prawidłowo zrealizowane.

W pozostałych przypadkach Kupującemu przysługuje reklamacja na zasadach przewidzianych w niniejszych OWSiD.

 1. Ze względu na specyfikę produktu i produkcji, dopuszczalne jest pojawienie się drobnych skaz, zarysowań oraz smug na powierzchni butelki, zarówno na opakowaniach bezbarwnych jak i kolorowych. Producent nie ma na nie wpływu, dlatego też wady te nie podlegają reklamacji. Na opakowaniach możliwe jest pojawianie się niewielkich punktów będących wynikiem procesu technologicznego - odpowietrzenia form. Punkty te nie są wadami produktu.

 2. Jeśli w trakcie przetwarzania lub użycia towaru Kupujący dostrzeże wady, zobowiązany jest kolejno do:

- wstrzymania dalszego wykorzystania towaru,

- zabezpieczenia wadliwego towaru i przechowywania go do chwili wymiany lub zwrotu w oryginalnych opakowaniach, lub w opakowaniach zapewniających nie pogorszone warunki przechowywania, za zgodą Sprzedającego,

- sprawdzenia opakowań zbiorczych na istnienie wadliwego towaru,

- w sytuacji gdy ilość wadliwego towaru w każdym ze sprawdzonych opakowań zbiorczych przekracza 10% Kupujący zobowiązany jest do wstrzymania się od wykorzystywania całego towaru oraz do wszczęcia procesu reklamacji, zgodnie z treścią niniejszych OWSiD,

- w sytuacji gdy ilość wadliwego towaru w każdym ze sprawdzonych opakowań zbiorczych nie przekracza 10% lub problem nie dotyczy każdego opakowania zbiorczego, Kupujący zobowiązany jest do zużycia pozostałego towaru i wszczęcia procesu reklamacji obejmującej swoim zakresem tylko towar objęty wadą.

 1. Jeżeli zawiadomienie o wadzie zostanie prawidłowo złożone przy zachowaniu terminu określonego w pkt. X ppkt 3 lit. a-c OWSiD, Sprzedający według swojego uznania i wyboru może:

a) dostarczyć brakującą ilość towaru w możliwie najszybszym terminie, lub zwrócić środki w wysokości odpowiadającej ilości uszkodzonego towaru (korekta faktury).

 1. W przypadku reklamacji, Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć i przechowywać wadliwy towar do chwili rozpatrzenia reklamacji bądź wyjaśnienia z przewoźnikiem lub Sprzedającym (w suchym miejscu, nie narażonym na działanie promieni słonecznych i temperaturze 0- 35°C ).

 2. Zwrot wadliwego towaru do Sprzedającego możliwy jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedającego, wyrażoną na piśmie. Jeżeli towary zostaną przez Kupującego zwrócone bez uzyskania uprzedniej zgody, Sprzedający ma prawo do odmowy przyjęcia zwracanych towarów i ich zwrotnej wysyłki do Kupującego na jego koszt.

 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty transportu do siedziby Sprzedającego pokrywa Sprzedający. W przypadku uznania części reklamacji Sprzedający ponosi koszty w wysokości proporcjonalnej do zakresu uznanej reklamacji, pozostała część kosztów transportu obciąża Kupującego.

 4. Na wyraźne żądanie Kupującego, może on zwrócić wadliwy towar, pokrywając przy tym w pełni koszt transportu, po wcześniejszym otrzymaniu zgody ze strony Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty te zostaną Kupującemu zwrócone, według zasad określonych w pkt. X ppkt 26.

 5. Jeżeli Sprzedający w pełni uzna reklamację, a koszty sprowadzenia towaru przewyższą jego wartość, ma on prawo pozostawić towar do dyspozycji Kupującego, bez dodatkowych opłat. Jednocześnie Kupujący zrzeka się roszczeń z tytułu magazynowania i utylizacji pozostawionego towaru.

 6. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

 7. W przypadku bezzasadnego zgłoszenia reklamacyjnego koszty niezbędne do ustalenia istnienia wady towaru, w tym w szczególności koszt wykonanej ekspertyzy, badań biegłego lub przeprowadzonych przez producenta a także koszt transportu towaru, ponosi Kupujący, na co Sprzedający wystawi fakturę VAT.                                                                                                                    

XI. Odpowiedzialność za szkody

 

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko za szkody majątkowe wyrządzone umyślnie i tylko do wartości zamówienia.

 2. Jakkolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

 3. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania towarów ponosi w całości Kupujący.

 4. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedającego towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedającego umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych
  z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego związanej z owymi roszczeniami.
                                                           

XII. Transport i logistyka

 

1. Załadunki na terenie Dostawcy Sprzedającego są uzgadniane indywidualnie

2. Odbiory własne wymagają awizacji, dokonanej w dniu roboczym, za pośrednictwem poczty e-mail, najpóźniej na 24 h przed planowanym załadunkiem.

3. Awizacje pisemne przyjmowane są w dni robocze od 8.00 do godziny 15.00 na dzień poprzedzający załadunek.

4. Awizacja winna zawierać imię i nazwisko kierowcy, numer rejestracyjny pojazdy lub pojazdu i przyczepy/naczepy.

5. Po otrzymaniu pisemnej awizacji, pracownik Działu Handlu udziela informacji o dostępnych godzinach załadunku.

6. Po wjeździe na teren siedziby Sprzedającego lub placu Dostawcy Sprzedawcy, kierowca zobowiązany jest uzupełnić dane, wymagane przez zlecającego transport a następnie przystąpić do załadunku towaru, w najbliższym wolnym terminie, z tym zastrzeżeniem, że godziny pracy magazynu są podawane indywidualnie dla każdego odbioru.

7. Awizację na piśmie składa zamawiający towar – Sprzedający nie akceptuje awizacji dokonanych w formie telefonicznej bądź składanych przez spedycję lub przewoźnika.

8. Po załadunku, kierowca potwierdza na dokumentach CMR odbiór powierzonego towaru. Potwierdzenie dokumentów jest jednoznaczne z faktem, iż kierowca nie wnosi zastrzeżeń do zapakowania towaru oraz poświadcza brak uszkodzeń.

9. Sprzedający nie zapewnia z własnej inicjatywy i nie ponosi odpowiedzialności za dobór technicznych uwarunkowań środków transportu dostosowanych do warunków technicznych panujących w miejscu rozładunku wskazanym przez Kupującego.

10. O wszelkich specjalnych warunkach i dodatkowych wymogach panujących w miejscu wskazanym do rozładunku Kupujący jest zobowiązanych poinformować Sprzedającego przed zleceniem usługi transportu. 

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

1. Niezależnie od treści niniejszego OWSiD, Sprzedający może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez Sprzedającego oferty albo już zawartej pomiędzy stronami umowy.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen;

b) zmiany i wycofania poszczególnych produktów;

c) wprowadzania nowych produktów.

3. Niniejsze OWSiD mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych w okresie od dnia 01 Stycznia 2021r.

4. Niniejsze OWSiD, umowy oraz oświadczenia między stronami podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zaś miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd polski właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.

5. Niezależnie od treści zawartych w niniejszych OWSiD Sprzedający może dochodzić odszkodowania

w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.

6. Postanowienia niniejszych OWSiD w żaden sposób nie wyłączają lub nie ograniczają uprawnień i roszczeń Sprzedającego wobec Kupującego, które wynikają z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego.

7. Kupującemu nie służy wobec Sprzedającego prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu, chyba że Kupujący jest konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany treści OWSiD, bez konieczności informowania Klienta, przy jednoczesnym załączeniu aktualnej treści OWSiD do każdego zamówienia/oferty oraz udostępnieniu w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego, jak również w postaci elektronicznej na swojej stronie internetowej www.pack.info.pl

 

 

 

FORMY

BUTELKI SZKLANE

SŁOIKI SZKLANE

ZDOBIENIE SZKŁA

OFERTY STOCK PROMOCJA

PACK     SOLUTIONS

O FIRMIE

Nasza działalność to rozwiązanie dla zmagań naszych Kontrahentów z pędzącym czasem, koniecznością sprawnego i bezbłędnego dopasowania surowców i elementów produkcji do swoich potrzeb. Wysokie standardy jakie każde przedsiębiorstwo chce i musi utrzymać narzuca nam dużą dyscyplinę, dzięki czemu przygotowywane przez nas oferty i rozwiązania są na najwyższym poziomie.  

MENU

ADRES

32-031 Konary/Małopolska

ul. Konarska 90

mob. +48 782 754 566 PL

mob. +48 663 888 022 PL/ENG

office@pack.info.pl

PACK SOLUTIONS

 

jest marką należącą do firmy SODDISFARE NIP: 8551459997 REG. 121145383 

KONTAKT

Twój e-mail
NIP
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright  2010-2023 / SODDISFARE